نوشته‌ها

POLISH LOWLAND SHEEPDOG (سگ گله لولند لهستانی)

GIANT SCHNAUZER (جاینت اشناوزر)

STANDARD SCHNAUZER(اشناوزر استاندارد)