نوشته‌ها

SPINONE ITALIANO (اسپینون ایتالیانو)

BRACCO ITALIANO (براکو ایتالیانو)

PORTUGUESE POINTING DOG (پوینتینگ پرتغالی)

KORTHALS GRIFFON (کورتالز گریفون)

BLUE PICARDY SPANIEL (بلو پیکاردی اسپانیل)

PICARDY SPANIEL (پیکاردی اسپانیل)

FRISIAN WATER DOG (فریزین واترداگ)