نوشته‌ها

SPINONE ITALIANO (اسپینون ایتالیانو)

Icelandic Sheepdog (ایسلندیک شیپداگ )

Alaskan Klee Kai (آلاسکن کلی کای)

BOUVIER DES ARDENNES (بوویر دس آردنس)

STANDARD SCHNAUZER(اشناوزر استاندارد)