نوشته‌ها

Volpino-Italiano (ایتالین ولپینو)

Black-Norwegian-Elkhound(بلک نوروژین الکهاند)

swedish-lapphund (سوئیدیش لفهند)

RUSSIAN-EUROPEAN LAIKA (راشن یوروپین لیکا)